Anvendelse af IT

 

Skolen afgør hvilke elever, der skal tilbydes mulighed for at bruge IT under prøver, hvor anvendelsen af IT ikke er obligatorisk til eksamen.

 

Hvis der anvendes IT ved en prøve, gælder alle almindelige centrale og decentrale bestemmel­ser vedrørende denne prøve.

                                        

Eleven kan under den skriftlige prøve til eksamen anvende elektroniske ordbøger, stavekontrol samt evt. andre elektroniske opslagsværker svarende til dem, som eleven normalt har tilladelse til at anvende i manuel udgave under den pågældende skriftlige prøve.

 

Eleven skal normalt have mulighed for udprintning under den skriftlige prøve til eksamen. Opgavebesvarelsen skal umiddelbart efter prøvetidens udløb foreligge på papir med elevens underskrift.

 

Skolen sikrer, at der i tilfælde af tekniske problemer med IT-udstyret kan ydes hurtig teknisk bistand før, under og efter prøvetiden. Opstår der under eksamen strømsvigt eller andre tekniske problemer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter eksamen uden anvendelse af IT. Medfører afbrydelsen så store problemer, at skolen er i tvivl om den videre gennem­førelse, rettes straks henvendelse til Uddannelsesstyrelsen.

 

Efterfølgende generelle vilkår udleveres til og underskrives af de elever, der ønsker at anvende IT til eksamen, i god tid forud for eksamensudtrækningen.

 

Generelle vilkår for brug af PC ved skriftlige prøver til eksamen på det merkantile grundforløb.

 

1.

Hvis der anvendes PC ved en skriftlig prøve til eksamen, gælder alle almindelige bestemmelser vedrørende denne prøve

2.

Hvis alle hjælpemidler er tilladt, har eleven adgang til deres eget brugerområde med dertil hørende tekstfiler

3.

Eleven kan under prøven anvende elektroniske ordbøger, stavekontrol samt evt. andre elektroniske opslagsværker svarende til dem, eleven normalt har tilladelse til at anvende i manuel udgave ved de traditionelle skriftlige prøver

4.

Ved prøver anvendes skolens IT-udstyr  (hardware og software)

5.

Eleven har mulighed for at foretage udskrivning (udprintning) under prøven

 

Skolen sikrer, at det er muligt entydigt at identificere hvert enkelt udskrevet ark.

 

De tilsynsførende afhenter og fordeler de enkelte elevers udprint.

6.

Skolen sikrer, at eleven ikke kan udveksle oplysninger via IT-udstyret, hverken via net eller anden kommunikation og at eleven ikke får adgang til hinandens udprintede opgavebesvarelser under og efter prøven

7.

Besvarelsen afleveres i 3 underskrevne eksemplarer ved prøvetidens udløb. Hvis en opgavebesvarelse ikke er forsynet med elevens underskrift, anses besvarelsen ikke for afleveret til bedømmelse

8.

Det er en forudsætning, at eleven har arbejdet med opgaveskrivning med brug af tekstbehandling i et omfang, der giver tilstrækkelig fortrolighed med det IT-udstyr, der anvendes under prøverne

9.

Eleven har selv ansvaret for at foretage den nødvendige løbende lagring af teksten, herunder fremstilling af back-up og sikkerhedskopier

10.

Et evt. omfattende tab af data (indskreven tekst forsvinder) som følge af, at en elev har undladt at foretage hyppig back-up (sikkerhedskopiering) kan medføre, at eleven er henvist til at fuldføre den pågældende prøve ved hjælp af papir og kuglepen

 

Det giver ikke ret til omprøve – eller forlænget tid, at eleven har undladt at foretage back-up/sikkerhedskopiering.

11.

Skolen sikrer, at der i tilfælde af tekniske problemer med IT-udstyret ydes hurtig teknisk bistand før, under og efter prøvetiden. Opstår der under prøven strømsvigt eller andre tekniske problemer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af PC.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.