Detailhandelsuddannelse med specialer, grundforløb 2

 

Undervisningens indhold

I uddannelsen samarbejder grundfagene og en række forskellige tværfaglige forløb og workshops med det formål, at bibringe eleverne de kompetencer, som er nødvendige for overgangen til hovedforløbet. Nedenstående 4 temaer indgår i grundforløbet til detailuddannelsen:

 

·         Virksomhedsudvikling

·         Planlægning af messe

·         Visuel præsentation

·         Kommunikation

I temaet ”Udvikling af virksomhed” lærer man med udgangspunkt i forandringsmodeller og en omverdensmodel om butiksdrift og konkurrenceforhold. Man lærer om forskellige kundetyper og om, hvordan salgsprocessen kan tilrettelægges i forhold til forskellige målgrupper.  Man lærer om købsadfærd og salgspsykologi, og hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en fysisk butik, og man får kendskab til sammenhænge mellem e-handel, sociale medier, sortiment og målgruppe. Man får viden om økonomisk drift af en butik, herunder butikkens budgetter, årsregnskaber, priskalkulationer samt prisstrategiers indflydelse på butikkens resultat. Der arbejdes med oprettelse af en kundedatabase og brevfletning, og man får indsigt i love og regler omkring dataregistrering. Man opnår it-kompetencer i programmer til tekstbehandling, regneark, økonomistyring, dtp og databaser.

Temaet ”Planlægning af messe” handler om detailhandelens fokus på oplevelser og events. Her kommer man til at arbejde med innovative arbejdsprocesser i forhold til de forskellige arbejdsopgaver, der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse indenfor detailhandel. I samarbejde med fysiske butikker skal der opbygges en messe med et forudbestemt tema med messestande/varer og markedsføringsmateriale. Der arbejdes med visual merchandising blandt andet i forhold til storytelling, opstillingsprincipper, butikkens identitet og markedsføring. Man får kendskab til forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg og kundeservice i detailhandelen. Der arbejdes med fremstilling af reklamefilm. Man opnår kompetence i anvendelse af planlægnings- og præsentationsværktøjer.

I temaet ”Visuel præsentation” arbejder eleverne med, hvordan man indenfor detailhandlen indretter butikken og eksponerer varerne for kunderne. Eleverne vil herunder lære om grundprincipperne for ”visual merchandising” og ”space management”. I temaet vil eleverne lære ikke blot om de forskellige varegruppers fysiske placering i butikken, men også om, hvordan butikken med dens indretning og placering af inventar og interieur kan lede kunderne rundt i hele butikken. Eleverne vil lære teori om opstillingsprincipper (ABC pladser) og placering af varer på bestemte steder (XYZ-varer). Et vigtigt omdrejningspunkt i temaet er sammenhængen mellem varestrømmen og kundestrømmen i butikken. I denne sammenhæng arbejdes der også med, hvordan butikkens visuelle profil kan medvirke til at præsentere butikkens/kædens øvrige koncept.

I temaet ”Kommunikation” introduceres eleverne for det personlige salg og kundebetjening i butikken. Eleverne skal have kendskab til de forskellige faser af salgsprocessen og kunne anvende de teknikker, der knytter sig til et godt salg og en god service. Eleven skal arbejde med salgstrappens seks trin, kropssprog (4 x 20 reglen) samt kunne aflæse de forskellige kundetyper. Der arbejdes med konflikthåndtering i forbindelse med salg samt håndtering af reklamationer. De praktiske opgaver vil tage udgangspunkt i rollespil i butik (sælger/kunde), spørgeteknikker samt aktiv lytning. Gæstebesøg fra detailbranchen eller besøg i butik vil indgå i temaet.

 

Undervisningen

På EUC Nord arbejder vi med praksisnær undervisning. Derfor tager undervisningen også udgangspunkt i branchens praksis, men med læring for øje. Undervisningens tager udgangspunkt i de nævnte temaer, hvilket betyder, at der f.eks. i temaet ”Visuel præsentation” tages udgangspunkt i, hvordan man indretter butikkerne i det nærområde, hvor eleverne efterfølgende i stort omfang vil gennemføre deres praktiske del af uddannelsen.

 Opgaverne der skal arbejdes med på grundforløbet, er opgaver som man også vil kunne møde i jobbet som salgsassistent i detailhandlen, hvorfor de også vil virke relevante og praksisnære. 

På uddannelsen er der også fokus på at skabe helhedsorienteret undervisning. Det vil sige, at grundfag som afsætning, erhvervsøkonomi, dansk og informationsteknologi inddrages i undervisningen, men sat i relation til uddannelsen og dennes mål. Det vil sige, at informationsteknologi f.eks. kan bestå af udvikling af en hjemmeside til brug for butikken. 

Der arbejdes helhedsorienteret og praksisbaseret med varierende arbejdsformer hvor teori inddrages i projektopgaver, der styrker elevens læring. Eleverne vil både arbejde i gruppe og selvstændigt.

For at sikre, at alle elever bliver så dygtige som de kan, er det vigtigt at der er mulighed for at differentiere mellem eleverne. Det kan bl.a. ske ved hjælp af styret case, åben case eller problemformulerede opgaver, der skal løses som projekt i form af gruppearbejde.

It vil, lige som grundfagene, blive inddraget helhedsorienteret. Det vil sige, at det at udarbejde relevant dokumentation i forhold til projektarbejde vil ske ved hjælp af it. Der skal også ske informationssøgning ift. relevante emner.

 

Lærer og elev

Undervisningsformen vil være afvekslende, hvor der nogle gange vil være lærerstyret undervisning i klassen og andre gange gruppearbejde, hvor eleverne sammen undersøger og arbejder med forskellige emner.

Undervisningen vil blive tilrettelagt, så eleverne vil få mulighed for i udvalgte emner at fordybe sig. Eleverne vil, når det er muligt og passende, blive stimuleret med ud-af-huset-aktiviteter og besøg udefra. 

 

 

Evaluering og bedømmelse

Eleven vil via den løbende evaluering få feedback, som vil medvirke til en klar rammesætning for elevens udvikling og en klar synliggørelse af elevens standpunkt i forhold til målene for uddannelsen.