Dispensationer

 

Elever med særlige forudsætninger kan søge dispensation fra gældende regler ved eksamen. Det kan dreje sig om at få eksamensopgaver tilrettelagt på en særlig måde (fx opgaver på punkt, på lyd– eller billedbånd og i forstørrelse) samt om dispensation fra tidsrammerne ved såvel mundtlige som skriftlige prøver.

 

Hvis du derfor mener, at du ikke er i stand til at gennemføre prøver og eksamen på de almindeligt gældende vilkår, skal du skrive en ansøgning, hvori du forklarer, hvilke ændringer du mener at have behov for og hvorfor. Ansøgningen kan evt. bilægges udtalelse(r) fra faglærer(ne) i de(t) berørte fag. Hvis du skal have tillæg af tid, kræves som hovedregel, at du har modtaget specialpædagogisk støtte i den forudgående undervisning.

 

Ansøgningen stiles til skolen. Skolen behandler din ansøgning, og du modtager en skriftlig afgørelse. Du kan få et ansøgningsskema hos din studievejleder.

 

Tillæg af tid ved eksamen, fx forlænget forberedelsestid, medfører ikke påtegning på beviset.

 

Skolen kan i særlige tilfælde dispensere for bestemmelser, der alene fremgår af den lokale bedømmelsesplan.