Dokumentation som eksamensgrundlag

Definitionen af begrebet dokumentation fremgår af beskrivelserne af de enkelte Grundfag.

I de fag, hvor dokumentationen har form som et projekt, skal denne udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 elever.

Skolen kan efter en konkret vurdering tillade, at projekter kan omfatte andet end skriftligt arbejde, med mindre andet fremgår af grundfagsbekendtgørelsen for det pågældende fag.

Da dokumentationen er eksamensgrundlag betragtes manglende aflevering som at faget ikke er afsluttet.

Dokumentationen eller andet skriftligt grundlag skal afleveres senest 14 dage, før eksamensudtrækningen finder sted.

Eksamen er uanset om projektet er udarbejdet i grupper eller individuelt en individuel eksamen.

Såfremt der er tale om snyd i forbindelse med aflevering af opgaver eller projekter, fx at en opgavebesvarelse er kopieret fra en anden elevs opgave eller fra Internettet kan dette medføre, at eleven får karakteren -3, samt at eleven får en skriftlig advarsel. Gentagelse af snyd kan medføre bortvisning fra skolen.