Eksamensreglement

 

Ved skriftlig eksamen påser et antal tilsynsførende, at eksamensreglementet overholdes. Ingen af lærerne må føre tilsyn med egne elever i prøvefaget. Skolen udpeger de tilsyns­førende.

 

Er der forberedelsestid til den mundtlige eksamen, påser den tilsynsførende, at eleven ikke modtager uretsmæssig hjælp.

 

Eleven skal selv medbringe skriveredskaber samt tilladte hjælpemidler (lommeregnere, ordbøger, noter, rapporter mv.). En elev, der har glemt tilladte hjælpemidler, kan ikke påregne at kunne låne disse på skolen. Eleven får udleveret eksamenspapir og kladdepapir.

 

Eksamenslokalet åbnes 15 minutter før eksamen begynder. Ingen må komme ind i lokalet før de tilsynsførende er til stede. Eleven skal møde så tidligt, at de kan sidde på de anviste pladser 10 minutter før den skriftlige eksamens begyndelse.

 

En skriftlig prøve gennemføres som individuel skriftlig besvarelse af skriftligt formulerede opgaver. Opgaveløsningen skal ske uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum, der er fastsat i reglerne om de pågældende fag.

 

En mundtlig prøve gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Prøven kan tage udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning eller i en projektrapport eller lignende.

 

En skriftlig prøve er påbegyndt, når uddeling af opgaverne er begyndt. En mundtlig prøve er begyndt, når eleven har trukket et spørgsmål. Ved eksamensformer, hvor der ikke eksamineres på grundlag af et eksamensspørgsmål, er eksamen begyndt, når eleven er kommet ind i eksamenslokalet.

        

En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, har ikke krav på at deltage i prø­ven. Skolen kan dog tillade eleven at deltage, hvis skolen anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende.

 

En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt.

 

En elev, der forlader stedet før prøvens afholdelse uden tilladelse fra og uden ledsagel­se af en tilsynsførende, har afbrudt eksamen.

 

En elev, der under prøveforløbet groft overtræder skolens eksamensreglement, kan af skolen bortvises fra prøven.

 

En elev, der gribes i utvivlsomt og uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden elev hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven.

 

Skolen kan tillade elever, der bortvises fra en prøve, at aflægge prøven ved først­kommende eksamenstermin.

 

Bliver en elev syg eller på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, der indgår i eksamen, tilrettelægger skolen en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt efter den ordinære eksamen. Sygdom på en eksamensdag skal meddeles skolen senest om morgenen på eksamensdagen (senest kl. 8.00). Sygdom skal nor­malt være doku­men­teret med en lægeer­klæring.

 

For opgaver, der udarbejdes af ministeriet, gælder, at opgavekuverten først må åbnes ved prøvens begyndelse. Alle eksemplarer af opgaverne skal blive i eksamenslokalet, indtil prøven er afsluttet.

 

De tilsynsførende skal sikre, at besvarelserne kan identificeres, herunder ved oplysning om skolens navn, elevens navn og fødselsdato, fagets navn og den tilsynsførendes under­skrift.

 

Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal en tilsynsførende tilkaldes. Eleven afgør selv, hvilket materiale der skal afleveres. Det er elevens eget ansvar, at renskriften indeholder det, der skal bedømmes.

 

De originale opgavebesvarelser ved skriftlige prøver udleveres til elever, der ønsker det, når eksamens- eller prøvebevis er udleveret, og klagefristen er udløbet, uden at der er rejst en klagesag vedrørende besvarelsen. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter 1 år.

 

Hvis en prøve eller eksamen ikke er bestået, herunder hvis karakteren for præstationen er mindre end 02, kan eleven deltage i en prøve eller eksamen på ny. Eleven kan deltage indtil 2 gange i samme prøve. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at en elev deltager i yderligere en prøve eller eksamen.

 

Hvis en ny prøve resulterer i en lavere karakter, gælder den højeste karakter. I øvrigt gælder den sidst opnåede karakter.

 

Hvis en elev ikke har bestået en eksamen, der er sammensat af flere prøver, for hvilke der er fastsat en samlet beståelsesgrænse, udsteder skolen enkeltfagsbevis for de beståede prøver, med mindre eleven vælger at tage alle prøver i eksamen om.