Grundforløbsprojektet

Grundforløbsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 elever.

Projektet afleveres i 3 eksemplarer inden for den frist, som er angivet i eksamensplanen. Skolen kan efter en konkret vurdering tillade, at projekter kan omfatte andet end skriftligt arbejde.

Da projektet er eksamensgrundlag betragtes manglende aflevering som udeblivelse fra eksamen.

Eksamen er, uanset om projektet er udarbejdet i grupper eller individuelt, en individuel eksamen.

Eksaminationstiden er 30 minutter.

Såfremt der er tale om snyd i forbindelse med aflevering af opgaver eller projekter, fx at en opgavebesvarelse er kopieret fra en anden elevs opgave eller fra Internettet kan dette medføre, at eleven får karakteren -3, samt at eleven får en skriftlig advarsel. Gentagelse af snyd kan medføre bortvisning fra skolen.