Handelsuddannelse med specialer, grundforløb 2

 

Undervisningens indhold

I uddannelsen samarbejder grundfagene og en række forskellige tværfaglige forløb og workshops med det formål, at bibringe eleverne de kompetencer, som er nødvendige for overgangen til hovedforløbet. Nedenstående 4 temaer indgår i grundforløbet til detailuddannelsen:

 

·        Virksomhedsudvikling

·        Planlægning af messe

·        Visuel præsentation

·        Kommunikation

I temaet ”Udvikling af virksomhed” lærer man med udgangspunkt i forandringsmodeller og en omverdensmodel om virksomhedsdrift og konkurrenceforhold. Man lærer om forskellige kundegrupper og om, hvordan salgsprocessen kan tilrettelægges i forhold til disse.  Man lærer om virksomhedens strategiske mål med salg og servicefunktioner, og hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en fysisk butik. Man lærer om virksomhedens digitale kommunikationsbehov og mest anvendte kommunikationskanaler. Man får viden om handelsregning og forskellige regneteknikker både med og uden hjælpemidler. Man lærer om virksomhedens handelsfunktioner, som fx salg, kundeservice, indkøb, lager og får viden om produktets vej gennem værdi- og forsyningskæden. Der arbejdes med digitalisering af arbejdsprocesser herunder oprettelse af en kundedatabase og brevfletning, og man får indsigt i love og regler omkring dataregistrering. Man lærer om kommunikationsstrategier og formidling i B2B. Man opnår it-kompetencer i programmer til tekstbehandling, regneark, økonomi, dtp og databaser.

Temaet ”Planlægning af messe” handler om virksomhedens fokus på oplevelser og events. Her kommer man til at arbejde med innovative arbejdsprocesser i forhold til de forskellige arbejdsopgaver, der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse. I samarbejde med fysiske virksomheder skal der opbygges en messe med et forudbestemt tema med messestande/varer og markedsføringsmateriale. Der arbejdes med visual merchandising blandt andet i forhold til opstillingsprincipper, virksomhedens identitet og markedsføring. Man får kendskab til forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg og kundeservice samt kendskab til virksomhedens forskellige prisstrategier i forhold til fx kundegrupper. Der udarbejdes korte tekster i forhold til den konkrete salgs- eller markedsføringsaktivitet med begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og målgruppe samt kommunikationskanal. Der arbejdes med fremstilling af reklamefilm. Man opnår kompetence i anvendelse af planlægnings- og præsentationsværktøjer.

I temaet ”Visuel præsentation” arbejder eleverne med, hvordan man indenfor handelsområdet fastlægger sin visuelle profil overfor kunder, samarbejdspartnere og andre i forsyningskæden. Her arbejdes primært med B2B – men selvom kunderne er professionelle, så har man også her brug for at indrette showrooms, hjemmeside mm., så man eksponerer varerne på bedst mulig måde for kunderne. Eleverne vil herunder lære om grundprincipperne for visual merchandising og space management. Et vigtigt omdrejningspunkt i temaet er, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem virksomhedens profil og virksomhedens øvrige koncept.

I temaet ”Kommunikation” introduceres eleverne for den kommunikation, som finder sted i virksomheden både internt i virksomheden (medarbejdere, ledere og afdelinger imellem) og eksternt i virksomheden til kunder, leverandører og offentlige institutioner. Eleverne skal lære og tilegne sig viden om sprogbrug og kultur, både i forbindelse med skriftlig kommunikation og især omkring den mundtlige kommunikation i ukendte og kendte situationer. Elevarbejdet vil have fokus på elevens evne til mundtlig formulering og skriftlige formuleringer.

 

Undervisningen

På EUC Nord arbejder vi med praksisnær undervisning. Derfor tager undervisningen også udgangspunkt i branchens praksis, men med læring for øje.

Opgaverne der skal arbejdes med på grundforløbet, er opgaver som man også vil kunne møde i jobbet som handelssassistent, hvorfor de også vil virke relevante og praksisnære. 

På uddannelsen er der også fokus på at skabe helhedsorienteret undervisning. Det vil sige, at grundfag som afsætning, erhvervsøkonomi, dansk og informationsteknologi inddrages i undervisningen, men sat i relation til uddannelsen og dennes mål. Det vil sige, at informationsteknologi f.eks. kan bestå af udvikling af en hjemmeside til brug for butikken. 

Der arbejdes helhedsorienteret og praksisbaseret med varierende arbejdsformer hvor teori inddrages i projektopgaver, der styrker elevens læring. Eleverne vil både arbejde i gruppe og selvstændigt.

For at sikre, at alle elever bliver så dygtige som de kan, er det vigtigt at der er mulighed for at differentiere mellem eleverne. Det kan bl.a. ske ved hjælp af styret case, åben case eller problemformulerede opgaver, der skal løses som projekt i form af gruppearbejde.

It vil, lige som grundfagene, blive inddraget helhedsorienteret. Det vil sige, at det at udarbejde relevant dokumentation i forhold til projektarbejde vil ske ved hjælp af it. Der skal også ske informationssøgning ift. relevante emner.

 

Lærer og elev

Undervisningsformen vil være afvekslende, hvor der nogle gange vil være lærerstyret undervisning i klassen og andre gange gruppearbejde, hvor eleverne sammen undersøger og arbejder med forskellige emner.

Undervisningen vil blive tilrettelagt, så eleverne vil få mulighed for i udvalgte emner at fordybe sig. Eleverne vil, når det er muligt og passende, blive stimuleret med ud-af-huset-aktiviteter og besøg udefra. 

 

Evaluering og bedømmelse

Eleven vil via den løbende evaluering få feedback, som vil medvirke til en klar rammesætning for elevens udvikling og en klar synliggørelse af elevens standpunkt i forhold til målene for uddannelsen.