Klager

 

Eksamen og prøver

 

En elev kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre

 

1.         eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål

2.         eksamensforløbet

3.         bedømmelsen.

 

Hvis opgaverne er stillet af ministeriet, videresender skolen straks klager, der er begrundet i pkt. 1, til ministeriets afgørelse, eventuelt ledsaget af skolens udtalelse.

 

Vedrører klagen pkt. 3, forelægger skolen straks klagen for ek­samina­tor og cen­sor(er) med anmod­ning om en ud­talelse. Er karaktergi­vningen foretaget af en op­mand, indhen­tes en ud­talelse fra denne. Skolen forelægger udtalelser­ne for klageren, der gives lejlighed til at frem­komme med eventu­elle kommentarer inden for en uges frist.

 

Skolens afgørelse, der skal være skriftlig, kan gå ud på

 

1.         ny bedømmelse (ombedømmelse)

2.         tilbud til eleven om ny prøve (omprøve) eller

3.         klagen tages ikke til følge.

 

En klage kan ikke resultere i en lavere karakter.

 

Afgørelse om ombedømmelse eller tilbud om omprøve træffes, hvis skolen finder, at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller der er andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlig uoverensstemmelse mellem bedømmernes vurdering.

 

Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Ministeriet kan ikke ændre skolens afgørelse om bedømmelse. Klager over standpunktskarakterer kan dog ikke indbringes. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 

Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Ministeriet kan omgøre skolens afgørelse, når den lider af retlige mangler. Ministeriet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

 

Terminskarakterer

 

Terminskaraktererne er en del af skolens løbende bedømmelse af eleverne for at vejlede og støtte denne i det videre forløb.

 

Terminskaraktererne bliver ikke påført beviset og vil blive erstattet af standpunktskarakterer.

 

Der kan indgives klage over en terminskarakter til skolen inden for 2 uger efter karaktererne er meddelt.

 

Klagen kan i sagens natur kun vedrøre bedømmelsen. Klagen skal være begrundet. Skolen forelægger klagen for faglæreren og anmoder om en udtalelse.

 

På baggrund af klagen og lærerens udtalelse træffer skolen en afgørelse. Skolens afgørelse kan ikke videreklages til undervisningsministeriet.

 

Standpunktskarakterer

 

Standpunktskarakteren er den afsluttende bedømmelse, som er et udtryk for elevens standpunkt i forhold til fagets slutmål.

 

Der kan indgives klage over en standpunktskarakter til skolen inden for 2 uger efter karakteren er afgivet.

 

Klagen kan kun vedrøre den afsluttende bedømmelse.

 

Skolen forelægger klagen for faglæreren og anmoder om en udtalelse.

 

På baggrund af klagen og udtalelsen træffer skolen en afgørelse, der kan resultere i, at karakteren fastholdes, eller at eleven gives mulighed for at deltage i en eksamen i faget ved den kommende sygeeksamen.

 

Skolens afgørelse kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet, med mindre klagen drejer sig om retslige mangler.