Principper om undervisningens organisering

 

På det merkantile grundforløb bygger organiseringen primært på klasser og hold, men også som individuel undervisning. Principperne er:

 

Der tilstræbes en udvikling mod en mere decentral struktur baseret på nærhedsprincippet. Det betyder, at beslutninger og planlægning foregår så decentralt og tæt på den enkelte elev og lærer samtidig med at eleven oplever skolens undervisning som en helhed også over tid.

 

Lærersamarbejdet sker på flere niveauer:

 

Klasse-teamet

 

Klasseteamet består af klassens lærere, og e er klasselærerens sparringspartnere i forhold til klassens, og den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Samarbejdet og studieture, koordinering af elevernes arbejdsbelastning, placering af kompetenceområderne, og tværfaglige undervisningsformer planlægges ligeledes i lærerteamet. Indkaldes og ledes af klasselæreren.

 

USF-teamet

 

Teamet omkring de enkelte uddannelsesspecifikke fag (USF) består af de lærere, der indgår i arbejdet med det pågældende fag. Lærerne varetager selv planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af det uddannelsesspecifikke fag.

 

Faggrupper

 

Faggruppen består af alle lærere, der underviser i det pågældende fag.

 

Faggruppen har ansvaret for den lokale beskrivelse af undervisningsfaget herunder didaktiske og metodiske overvejelser, fagligt indhold, fordeling af pensum på niveauer og moduler, bedømmelseskriterier m.m.

 

Desuden arbejder faggruppen med materialeudvikling, materialeudveksling, udvikling af opgaver og anvendelse af Lectio i faget. Faggruppen rådgiver også om anskaffelsen af undervisningsmaterialer.

 

Afdelingsråd

 

Afdelingsrådet er det forum, der varetager det generelle samarbejde herunder den pædagogiske strategi og fastlæggelse af årsplaner m.m.