Principper om tilrettelæggelse af undervisningen

 

Skolen tilrettelægger undervisningen efter bekendtgørelsens regler og de fagplaner, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen. Skolen skal sikre, at de mål, der fremgår af fagplanerne, nås, inden der afholdes prøve i de pågældende fag.

 

Ud over undervisningen og øvrige undervisningsmæssige aktiviteter kan skolen gennemføre fællesaktiviteter, der har til formål at styrke de sociale og kulturelle sammenhænge, som danner grundlaget for undervisningen. Timeforbruget til fællesaktiviteter fordeles så vidt muligt forholdsmæssigt på uddannelsens fag.

 

Undervisningen har baggrund i faglig teori og metode og i praktiske, erhvervsmæssige forhold. Kompetenceområdernes sigte skal afspejle sig i undervisningsformer, som kan udvikle elevens selvstændighed og evne til ræsonnement, generalisering og abstraktion.

 

Undervisningen tilrettelægges, så fagene gensidigt støtter hinanden og med henblik på en passende og jævn fordeling af elevernes arbejdsbyrde.

 

Skolen tilrettelægger i løbet af hvert skoleår et antal projektperioder og andre former for tværgående undervisning, som f.eks. temadage, ekskursioner og særlige forløb vedrørende metodiske og generelle faglige færdigheder.