Realkompetencevurdering og merit

 

Egentlig merit gives efter meritbekendtgørelsen på grundlag af ansøgning bilagt eksamensbeviser. Meritten kan give grundlag for helt eller delvis fritagelse for undervisningen. Hvis der er muligt tilbydes der undervisning i faget til og med C-niveau.

 

Merit for grundfag giver normalt fritagelse for undervisningen og eksamen.

 

Ansøgere med andre real kompetencer vurderes på grundlag af:

 

·             Levnedsbeskrivelse.

 

·             Dokumentation for helt og delvist gennemførte uddannelsesforløb.

 

·             Udtalelser og ansættelsesbreve fra tidligere ansættelsesforhold.

 

·             Dokumentation for kurser og udlandsophold.

 

·             Øvrige erhvervede kompetencer.

 

Som grundlag for yderligere kan der gennemføres et:

 

·             Individuelt kompetenceafklaringsforløb (IKA).

 

·             Vurdering og test hos relevante faglærere.

 

·             Samtale hos jobkonsulenten for afklaring af faglige kompetencer, der kan bevirke afkortning af evt. praktiktid. Afkortning af praktiktiden skal ansøges hos og godkendes af det faglige udvalg, hvis der er tale om mere end 4 uger.

 

·             Samtale med uddannelseschefen.

 

Den endelige vurdering af det reducerede grundforløb gives af uddannelseschefen efter indstilling af studievejlederen, jobkonsulenten og evt. IKA forløb.

 

I tilfælde af uenighed i den endelige vurdering kan ansøgeren klage til skolen over uenighed og afkortning i uddannelsestiden inden for en frist på 2 uger. Hvis skolen fastholder afgørelsen videresendes klagen til det lokale uddannelsesudvalg. Det lokale uddannelsesudvalg er endelig klageinstans, og vil normalt behandle klagen inden for 4 uger.