Skolens afsluttende bedømmelse

 

I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager lærerne en afsluttende be­dømmelse af eleven med henblik på at støtte og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb.

 

Ved fagets afslutning afgiver faglæreren en standpunktskarakter i det pågældende fag.

 

Karakteren skal udtrykke elevens kompetencer i forhold til fagets mål.

 

Bedømmelsen foretages på baggrund af de bedømmelseskriterier, der fremgår af skolens bedømmelsesplan.

 

Den afsluttende bedømmelse har følgende formål:

 

          at hjælpe og vejlede eleven

 

          at give grundlag for udstedelse af karakterbeviser

 

·             at give grundlag for udstedelse af skolevejledning, grundforløbsbevis eller skolebevis

 

Den afsluttende bedømmelse foretages på grundlag af elevens aktivitet i den daglige undervis­ning, afleverede opgaver samt prøver afholdt på passende tidspunkter. Derudover kan bedømmelsen være baseret på:

 

observation af elevens læreprocesser

skriftlig respons på afleverede opgaver

selvrettende opgaver i Fronter

en samtale omkring indholdet af elevens logbog/portefolio

teamevaluering i grupper

 

Det fremgår af grundfagsbeskrivelserne, hvis et grundfag afsluttes med eksamen, hvilke prøver der afholdes og formen for den enkelte prøve. Alle prøver på grundforløbet gennemføres som case eksamen.

 

En omprøve i et fag, hvori der tidligere er aflagt prøve, medregnes ikke i det anførte antal prøver.

 

I fag, der afsluttes med skriftlig prøve, gives der én karakter for den skrift­lige præstation. I fag, der afsluttes med mundtlig prøve, gives der én karak­ter for den mundtlige præstation, og det fremgår af fagbeskrivelsen, om eventuel bedømmelse af et skriftligt arbejde, praktiske øvelser, forsøg eller lignende indgår i karakteren. I fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve, gives der én karakter for hver prøve.

 

I slutningen af skoleperioden bestemmer ministeriet ved lodtrækning for den enkelte skole, i hvilke grundfag eleven skal til prøve.  Derudover afsluttes grundforløbsprojektet med ekstern censor.

 

Hvis faget ikke udtrækkes til eksamen, bliver standpunktskaraktererne overført til beviset.