Skolens løbende bedømmelse og feedback

 

I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager lærerne en løbende be­dømmelse af eleven med henblik på at støtte og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb.

 

Den enkelte faglærer foretager i grundfag og uddannelsesspecifikke fag en løbende bedømmelse af eleven med følgende formål:

 

·        at hjælpe og vejlede eleven

 

·        at give grundlag for udstedelse af karaktermeddelelser

 

·        at evaluere undervisningens indhold og metoder

 

Den løbende bedømmelse foretages på grundlag af elevens aktivitet i den daglige undervis­ning, afleverede opgaver samt prøver afholdt på passende tidspunkter. Derudover kan den løbende bedømmelse være baseret på:

 

observation af elevens læreprocesser

skriftlig respons på afleverede opgaver

selvrettende opgaver i Lectio

en samtale omkring indholdet af elevens logbog/portfolio

teamevaluering i grupper

Digitale test

 

Faglæreren afgiver normalt terminskarakterer, når ca. halvdelen af den planlagte undervisning i faget er gennemført. Karakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets mål på dette tidspunkt. 

 

Faglæreren kan vælge at supplere denne elevvurdering med elevsamtaler.

 

 

Feedback.

På det merkantile grundforløb arbejder vi med flere forskellige former for feedback.

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv.

Men også feedback fra eleverne til læreren er afgørende for lærerens muligheder for at justere undervisningen. Det kan fx være med hensyn til brug af arbejdsformer eller med hensyn til undervisningens niveau og tempo.

Tydelige mål for undervisningen er et væsentligt element i konstruktiv feedback, så vi bestræber os på at fortælle eleverne, hvad de skal lære og hvorfor de skal lære det. Vi arbejder med læringsmål, når undervisningen tilrettelægges. Læringsmålene sættes på baggrund af mål i bekendtgørelser eller uddannelsesordninger for de forskellige uddannelser og viden om elevernes forudsætninger. Læringsmålene gøres tydeligt for eleverne og læreren sikrer at målene løbende tilpasses en blandet elevgruppe.

Eleverne modtager klar og konstruktiv feedback i forhold til deres progression, arbejdsprocesser og resultater. Lærerne giver eleverne konstruktiv fremadrettet feedback på arbejdsindsats, deltagelse og udbytte. Det kan ske gennem en formativ og summativ evaluering. Eleverne oplever flere former for feedback gennem deres uddannelse. Det kan ske gennem tests med efterfølgende samtale, feedbacksamtaler mellem læreren og den enkelte elev, elev-elev feedback, eller som feedback fra læreren til klassen.